2015-09-28

Vladimir Putin u ONZ

Okazało się, że tamto przemówienie prezydenta Rosji Vładimira Putina u ONZ, dnia 2015-09-28 u Nowego Jorku ma wielkie zainteresowanie Polaków.
Można tamtego przemówienia wysłuchać na moim kanale Youtube.com/JAspas44 →
https://www.youtube.com/watch?v=RWLVEBP0bBU

Niestety nie mam dokładnego przekładu z mowy rosyjskiej na mowę polską. (Jeśli by ktoś chciał to przełożyć i opublikować, to proszę o kontakt.)
Oto jest bylejaki automatyczny przekład przez translate.google.com tego tekstu angielskiego podsumowania tamtego wystąpienia prezydenta Vładimira Putina, RF.

"""
Podsumowanie wystąpienia:

Władimir Putin, prezydent Rosji, powiedział, że współpraca w ONZ był wyjątkowy, tak jak jego uniwersalność. Organizacja była powszechnie krytykowana za nie jest na tyle wydajna, z podejmowania decyzji w wielu sprawach utknęły w martwym punkcie, zwłaszcza w Radzie Bezpieczeństwa. Jednak nie zawsze było różnic w całej organizacji za 70 lat i brak jednomyślności było naturalne, tak różnorodnej organizacji. Misją było osiągnąć kompromis. Po zakończeniu zimnej wojny, jedno centrum dominacji wyszedł. Świat się zmienia, a ONZ musiał zmienić z nim. Jego kraj stał gotowy do pracy ze swoimi partnerami. Odrzucił słowo gry, podkreślając, że każde słowo, na arenie międzynarodowej powinny być jasne i przejrzyste, a różnice między narodami i ludźmi powinny być respektowane.Było wiele problemów w świecie i zamiast uczyć się od innych błędów, błędy były powtarzane, powiedział, zwracając uwagę, w szczególności problemów na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej. Zamiast wnieść stabilność, ingerencja obcych przyniosły przemocy, ubóstwa i katastrofy społecznej. Nikt nie dbał o prawa człowieka. Było już jasne, że próżnia władzy na Bliskim Wschodzie była wypełniona ekstremistów i terrorystów. ISIL zostały wywiezione do innych regionów i planuje iść dalej. Sytuacja była więcej niż niebezpieczne.Wyraził przekonanie, że jego kraju do odegrania jakiekolwiek próby gry z terrorystów, w tym ich uzbrojeniu, było niebezpieczne. Rosja zawsze walczył z terroryzmem we wszystkich jego formach, i to był ogromny błąd, nie współpracują z Syrii. Nikt, ale wojsko Assada była naprawdę walczą siły terrorystyczne istnieje. Obecna sytuacja na arenie międzynarodowej nie może już być tolerowane. Na podstawie prawa międzynarodowego, społeczność międzynarodowa powinna stworzyć koalicję ogólną, opartą na szerokich z terroryzmem, a kraje muzułmańskie powinny odgrywać kluczową rolę. Federacja Rosyjska wspierane kompleksową analizę zagrożeń na Bliskim Wschodzie. Karta powinna być koordynacja oparte. Przepływ ludzi zmuszonych do opuszczenia ojczyzny była ogarnia kraje sąsiednie i Europę. To była surowa lekcja dla wszystkich, w tym w Europie. Jedynym sposobem, aby pomóc byłoby przywrócenie państwowości, gdzie został zniszczony.Zablokowany myślenie zimnej wojny był nadal obecny wśród niektórych, powiedział, wskazując na rozbudowę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Nawet wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, NATO nadal rozwija. Logika konfrontacji było dokładnie to, co się stało na Ukrainie; zamach został zorganizowany z zewnątrz. Integralności terytorialnej Ukrainy nie może być zapewnione przez siły zbrojnej. Zwrócił się do jednostronnych sankcji za przejaw rosnącego egoizmu gospodarczego. Kwestie, które miały wpływ wszystkie osoby uwzględnione zmiany klimatu, a staunching go wymaga nowego podejścia. Społeczność międzynarodowa powinna połączyć wysiłki, aby żyć w harmonii z naturą. Rosja wierzy w ogromny potencjał Narodów Zjednoczonych i jest przekonany, że pracując razem jej członkowie mogli uczynić świat bezpiecznym i zapewnić warunki do rozwoju dla wszystkich. 

"""

English language transcript of the president Vladimir Putin speech on 2015-09-28 →
http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/70/70_RU_EN.pdf

"""Statement Summary:

VLADIMIR PUTIN, President of the Russian Federation, said the cooperation in the United Nations was unique, as was its universality.  The Organization had been widely criticized for not being efficient enough, with decision-making stalled on many issues, particularly in the Security Council.  Yet, there had always been differences throughout the Organization’s 70 years, and lack of unanimity was natural for so diverse an organization.  The mission was to reach compromise.  After the end of the cold war, a single centre of domination had emerged.  The world was changing and the United Nations had to change with it.  His country stood ready to work with its partners.  He rejected word play, stressing that every word in the international arena should be clear and transparent, while differences among nations and people should be respected.

There were many problems in the world and instead of learning from others mistakes, the mistakes were being repeated, he said, noting in particular problems in the Middle East and North Africa.  Rather than bringing stability, foreign interference had produced violence, poverty and social disaster.  No one cared about human rights.  It was now obvious that the power vacuum in the Middle East was being filled with extremists and terrorists.  ISIL had been exported to other regions and it planned to go further.  The situation was more than dangerous.

He expressed his country’s belief that any attempts to play games with terrorists, including arming them, was dangerous.  Russia had always fought terrorism in all its forms, and it was an enormous mistake to not cooperate with Syria.  No one but Assad’s armed forces was truly fighting the terrorist forces there.  The current state of affairs on the global stage could no longer be tolerated.  On the basis of international law, the international community should create a general, broad-based coalition against terrorism, and Muslim countries should play a key role.  The Russian Federation supported a comprehensive analysis of threats in the Middle East.  Coordination should be Charter-based.  The flow of people forced to leave their homeland was engulfing neighbouring countries and Europe.  That was a harsh lesson for all, including Europe.  The only way to help would be to restore statehood where it had been destroyed.

The blocked thinking of the cold war was still present among some, he said, pointing to the expansion of North Atlantic Treaty Organization (NATO).  Even with the collapse of the Soviet Union, NATO continued to expand.  The logic of confrontation was exactly what had happened in Ukraine; a coup had been organized from the outside.  Ukraine’s territorial integrity could not be ensured through a force of arms.  He pointed to unilateral sanctions as a sign of the growing economic selfishness. The issues that impacted all people included climate change, and staunching it required a new approach.  The international community should join efforts to live in harmony with nature.  Russia believed in the huge potential of the United Nations and is confident that by working together its members could make the world safe and provide conditions for growth for all.


"""- See more at: http://gadebate.un.org/70/russian-federation

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz